بررسی عوامل مؤثر بر خودواپایشی کارکنان ناجا

این پژوهش در تلاش است عوامل مؤثر در خودواپایشی کارکنان را مورد بررسی قرار دهد و به دنبال تدوین الگویی مناسب برای تبیین و ‏سنجیدن آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش آن، آمیخته و داده‌ها از طریق روشهای کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده ‏است. نخست به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر خودواپایشی کارکنان ناجا، داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و به روش هدفمند تا ‏اشباع داده‌ها جمع‌آوری، و سپس به روش تحلیل تم به پنج دسته «عوامل ارزشی–فردی»، «عوامل سازمانی»، «عوامل اجتماعی»، «عوامل ‏خودتنظیمی» و «عوامل عملکرد سازمانی» تقسیم شد. سپس با مقایسه داده‌ها با چارچوب نظری الگوی نظام مند خودواپایشی تدوین شد و ‏روایی آن به وسیله پرسشنامه و از طریق تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی از دو نرم افزار ‏SPSS‏ و ‏Smart PLS‏ مورد ارزیابی قرار ‏گرفت. نتایج آماره تی نشان داد عوامل ارزشی – فردی (۰۲۰/۲)، عوامل سازمانی (۳۳۷/۱) عوامل خانوادگی – اجتماعی (۹۵۳/۳) و عوامل ‏عملکرد سازمانی (۵۸۳/۷) می‌باشد که می‌توان نتیجه گرفت از بین ۵ عامل یاد شده فقط عامل سازمانی با خودواپایشی رابطه معنادار ندارد.‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا