دانلود کتاب درآمدی بر روش پژوهش علمی

کتاب «درآمدی بر روش پژوهش علمی؛ فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن» توسط استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علی اصغر پورعزت نوشته شده و با کسب اجازه از ایشان و ناشر محترم در ادامه مطلب در دسترس شما بزرگواران قرار می گیرد.
Pourezzat_1393_Introduction to method and research_Aryan Azimi

به نظرم این کتاب مناسب افرادی است که می خواهند رساله پژوهشی خود را شروع کنند و زمینه و دید کمی نسبت به کار پژوهشی دارند.

همچنین مراحل اصلی تدوین رساله پژوهشی که به دانش پژوه معرفی می کند از عالی ترین و مطلوب ترین مراحلی است که تا به حال در کتاب های مختلف روش پژوهش دیده ام:

مراحل اصلی تدوین رساله پژوهشی:
یک) کسب آمادگی اخلاقی برای پژوهش علمی؛
دو) انتخاب موضوع پژوهش؛
سه ) طرح یک یا چند سؤال پژوهشی؛
چهار) انتخاب استادان راهنما و مشاور؛
پنج) مصاحبه اکتشافی؛
شش) مطالعه اکتشافی؛
هفت) طراحی یا انتخاب طرح یا مدل اولیه پژوهش (ویرایش نخست) و تدوین سؤالات و یا فرضیه ها، بر اساس آن؛
هشت) تهیه فهرست واژگان راهنما؛
نه) ترسیم نقشه ادبی پژوهش؛
ده) تدوین مبانی نظری یا ادبیات پژوهش؛
یازده) طراحی مدل برخاسته از ادبیات (ویرایش دوم مدل پژوهش)؛
دوازده) سادهسازی مدل برخاسته از ادبیات و تدوین مدل خام پژوهش (ویرایش سوم مدل پژوهش)؛
سیزده) بازنگری سؤالات و/ یا فرضیهها بر اساس مدل خام پژوهش؛
چهارده) تدوین طرح روششناسی پژوهش؛
پانزده) بازنگری طرح یا مدل خام پژوهش با توجه به روش منتخب (ویرایش چهارم مدل پژوهش)؛
شانزده) انتخاب یا طراحی ابزار گردآوری اطلاعات؛
هفده) اعتباریابی ابزار گردآوری اطلاعات؛
هجده) گردآوری اطلاعات؛
نوزده) تحلیل اطلاعات و تدوین یافتهها؛
بیست) تفسیر یافتهها و بیان آن ها به زبان علمی متداول؛
بیست ویک) تدوین خلاصه و نتیجهگیری؛
بیست ودو) ارائه پیشنهادهای کاربردی؛
بیست وسه) بازنگری طرح پژوهشی برای ارائه پیشنهادهای علمی به پژوهشگران بعدی (ویرایش پنجم مدل پژوهش)؛
بیست وچهار) مستندسازی عبرتهای علمی و پژوهشی (پیشنهاد به خود برای عبرت آیندگان)؛
بیست وپنج) پیشنهادهای ذوقی و ایدههای ابتکاری؛
بیست وشش) تنظیم فهرست منابع و مآخذ؛
بیست وهفت) تدوین گزارش قابل ارائه به مجامع علمی.

Download Icon_Aryan Azimi

منتظر دریافت نظرات و نقد شما از این کتاب هستم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا